Polski Klub Pawika

Regulamin klubu

2 marca, 2012

REGULAMIN

Polskiego Klubu  Pawika

Rozdział I

Nazwa, zasięg działania, cel i środki.

§ 1

Klub Hodowców Pawika jest stowarzyszeniem  zrzeszającym w swych szeregach hodowców i miłośników gołębi  rasy  pawik. Klub działa  przy Poznańskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, działalność Klubu jest zgodna ze statutem tegoż związku.

§ 2

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miejsce zamieszkania prezesa Klubu.

                                                                          § 3

Klub ma prawo używania pieczęci, odznak, proporców i obrączek rodowych gołębi zgodnie z obowiązującymi przepisami P.Z.H.G.R. i D.I.

§ 4

Działalność Klubu finansowana jest z dobrowolnych składek członków uchwalonych na Walnym Zebraniu Członków a także przez sponsorów i innych działań klubowych związanych z wystawianiem i hodowlą gołębi. Działalność Klubu nie obciąża macierzystego Związku.

§ 5

Celem Klubu jest :

 1.  Zachowanie prawidłowego rozwoju hodowli pawika zgodny z obowiązującym wzorcem.
 2.  Organizowanie wystaw , pokazów i giełd.
 3. Uczestniczenie w wystawach i pokazach w kraju i zagranicą.
 4. Rozpowszchnianie wśród członków materiałów o charakterze informacyjnym, instruktażowym, szkoleniowym itp.
 5. Ujednolicenie kryteriów interpretacji obowiązującego wzorca.
 6.  Coroczna analiza stanu hodowli.
 7.  Współpraca z Poznańskim Związkiem H.G.R i D.I., Kolegium Sędziów oraz Komisją Standaryzacyjną w zakresie wzorca oraz oceny sędziowskiej.
 8. Współpraca z klubami krajowymi i zagranicznymi oraz instytucjami naukowymi  zajmującymi się zagadnieniami hodowli.

§ 6

Środkami działania są:

 1. Zebrania członków, odczyty, szkolenia.
 2. Wymiana doświadczeń hodowlanych w kraju i zagranicą.
 3. Wewnętrzna działalność informacyjna / biuletyny, katalogi, wzorce ras /.
 4. Publikacja artykułów i współpraca z mediami celem popularyzacji działalności Klubu.

Rozdział II

Prawa i obowiązki członków

  § 7

 1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
 2. Osoba posiadająca i prowadząca hodowlę gołębi rasy pawik.
 3. Osoba niepełnoletnia może być przyjęta do Klubu po pisemnym wyrażeniu zgody przez  rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Złoży pisemną deklarację oraz dokona opłaty wpisowej.

§ 8

Prawa członka Klubu

Każdy członek Klubu  ma prawo uczestniczyć w pracach Klubu, kształtować jego plany, działania w formach określonych przez regulamin. Członek Klubu posiada czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Klubu  zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zebranie Członków. Członków przyjmuje Zarząd Klubu zwykłą większości głosów  na wniosek zainteresowanego.

§ 9

Obowiązki członka Klubu

1. Na członku Klubu spoczywa obowiązek przestrzegania regulaminu, podjętych uchwał Zarządu, regularnego opłacania składek do końca roku oraz popierania poczynań dla osiągnięcia celów wynikających z regulaminu.

2. Członek klubu  ma obowiązek uczestniczyć w wystawach klubowych. Nie wystawianie gołębi na tych wystawach nie zwalnia członka od uiszczenia opłaty wystawowej. Nie wystawianie gołębi oraz brak opłaty wystawowej przez dwa kolejne lata powoduje utratę członkowstwa w klubie. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Klubu.

§ 10

Utrata praw członkowskich następuje poprzez :

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.
 2. Śmierć członka.
 3. Utrata zdolności do działań prawnych.
 4. Wykluczeniem z  Klubu prawomocnym orzeczeniem Dorażnej Komisji Problemowej.
 5. Skreślenie z listy członków na wniosek Zarządu podtrzymanej na Walnym Zebraniu.

Rozdział III

Władze Klubu

§ 11

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Dorażne Komisje Problemowe.

Zarząd Klubu wybierany jest  w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek co najmniej połowy obecnych członków. Kadencja Zarządu  trwa 4 lata. Odwołanie Zarządu Klubu leży w kompetencjach Walnego Zebrania Członków.

§ 12

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu  i zwołane może być w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zebrania należy;

 1. Przyjmowanie programu działania na okres kadencji.
 2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.
 3. Wybór Zarządu składającego się z prezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał.
 6. Udzielanie / lub nie udzielanie / absolutorium Zarządowi.
 7. Rozpatrywanie odwołań  członków  klubu od nałożonych kar.
 8. Powoływania doraźnych komisji.

§ 14

 1. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest  przez Zarząd co roku  w terminie do 30 czerwca.  W trybie nadzwyczajnym w każdym  terminie na wniosek Zarządu Klubu lub co najmniej 1/2 członków klubu. Zarząd  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.
 2. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od wpływu wniosku, zebranie może zwołać wnioskodawca.
 3. Wszelkie zebrania władz klubowych oraz członków mogą być zwoływane przy użyciu ogólnodostępnych środków łączności tj. telefonicznie, pocztą elektroniczną, internetowa strona klubowa  itp. na adres, telefon podany w deklaracji wstępującego członka Klubu. Członkowie  klubu o zwołanym Walnym Zebraniu powiadamiani są z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 15

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków ( w pierwszym terminie ) lub bez względu na liczbę obecnych ( w drugim terminie ). Drugi termin następuje po 15 minutach.

§ 16

Do kompetencji  Zarządu Klubu należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 2. Ustalanie planów działalności i budżetu Klubu.
 3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 4. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 5. Organizowanie klubowych wystaw i pokazów.
 6. Przyjmowanie i skreślanie członków klubu.
 7. Wyznaczanie i typowanie członków do odznaczeń związkowych.

§ 17

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. Składanie sprawozdań z wykonania zadań na Walnym Zebraniu.
 2. Składanie sprawozdań  z corocznej działalności Klubu do Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w terminie do końca I kwartału.
 3. Prowadzenie corocznej analizy stanu hodowli członków klubu.
 4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji klubu za która odpowiedzialny jest prezes.

§ 18

Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w  roku. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów  członków Zarządu. Zarząd może uzupełnić swój skład w liczbie nieprzekraczającej 1/3 wybranego składu.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosówDo zadań Komisji Rewizyjnej należy:

                    a. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zarządzeniem majątkiem                         i  finansami Klubu.

                    b. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Klubu.

                    c. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu                             Członków.

§ 20

1. Dorażna Komisja Problemowa składa się z 3 osób, które wybierane są spośród członków Klubu na Walnym Zebraniu Członków.  Komisja ze swego grona  wybiera przewodniczącego, protokolanta oraz członka. Komisja działa do czasu  rozpatrzenia  sprawy tylko w kwestii jej powołania.

2. Dorażna Komisja Problemowa w rozstrzyganiu sporów, nieporozumień itp. między  członkami klubu otrzymuje  uprawnienia  sądu  koleżeńskiego i  ma prawo stosować następujące kary:

a-      upomnienie

b-      nagana

c-      zawieszenie w prawach członka klubu na okres 1 roku

d-     wykluczenie z Klubu

Komisja powiadamia strony o terminie postępowania rozjemczego listem poleconym z 14 dniowym wyprzedzeniem. Od orzeczenia Komisji w terminie 14 dni przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna i wiążąca strony. Komisja przedstawia sprawozdanie z działalności na Walnym Zebraniu oraz niezwłocznie po zakończeniu postępowania, przekazuje wynik postępowania Zarządowi Klubu po czym następuje jej rozwiązanie.

§ 21

Za nieprzestrzeganie regulaminu,  Zarząd w formie uchwały  ma prawo dokonać wykluczenia członka z klubu. O fakcie wykluczenia Zarząd  powiadamia członka klubu listem poleconym.   Od postanowienia Zarządu  w terminie 14 dni od otrzymania pisma przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków.  Uchwała Walnego Zebrania  jest ostateczna i wiążąca strony.

Rozdział IV

Majątek Klubu

§ 22

Majątek Klubu stanowią: ruchomości i fundusze. Funduszami są: wpływy z działalności regulaminowej. Majątek ten jest rozdzielny od majątku macierzystego Związku.

§ 23

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd.

§ 24

Oświadczenia w sprawach majątkowych Klubu składają dwie upoważnione osoby: prezes i skarbnik. Do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy: prezesa i skarbnika lub sekretarza Klubu.

Rozdział V

Zmiana regulaminu, rozwiązanie Klubu

Postanowienia końcowe

§ 25

Zmiana regulaminu Klubu  lub jego rozwiązanie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3  głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby ogółu członków.

§ 26

W  razie  podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu,  Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu.

§ 27

W sprawach nie ujętych  w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w statucie Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego.

Regulamin został uchwalony  na Walnym Zebraniu Członków Klubu

w Brześciu Kujawskim  w dniu 30 czerwca 2012 r.

Prezes                                                     Sekretarz

……………………………                                       …………………………

/  Leszek  Borysiak /                            / Leszek Frąckowiak /